Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kimlerden oluşur?

Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu kimlerden oluşur? Müdürün başkanlığında müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı, rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden oluşur.

2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması sonucu herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için mevcut taban puan ve kontenjan esasına göre Ekim 2017 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 3 (üç) tercih başvurusu alınacak ve yerleştirmeler Ekim 2017 tarihinde merkezi yerleştirme ile yapılarak sonuçlar aynı gün ilan edilecektir. Buna göre örgün öğretim kurumlarına yerleşemeyen öğrencilerin talep etmeleri durumunda İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca tercih başvuruları Ekim 2017 tarihine kadar alınacaktır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre "Ders yılı" nedir?

Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süredir.

2- Millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumlan yönetmeliğine göre "Öğretim yılı" nedir?

Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süredir.

3- Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi ne kadardır?

Bir ders saati süresi 45g3@kjkadU.Ancak, ikili öğretim yapan ortaöğretim kurumlarında bu süre mevsimlere göre da uygulanabilir.

4- Ortaöğretim kurumlarında İki ders arasındaki dinlenme süresi en az ne kadardır?

İki ders arasındaki dinlenme süresi

5-Özel yönetmeliği olmayan okul veya kurumlarda alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının en fazla ne kadar olması esastır?

Bir şubedeki öğrenci sayısı 36 yı geçmemesi esas alınır, 6- Ders yılının kaç iş gününden az olmaması esastır.Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır.

7- Birden fazla okul veya kurum bulunan il veya ilçelerde öğrenci yerleştirme iş ve İşlemlerini yürütmek üzere; kayıt ve kabullerin başlamasından önce kurulan kayıt komisyonu kimlerden Oluşur?

Millî eğitim müdürünün yetki ve sorumluluğunda, müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında lise müdürlerinden öğrenci yerleştirme komisyonları oluşturulur.

8- Adres tespitinde hangi belge esas alınır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı esas alınır,

9- Kayıt komisyonu özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği okullarla ilgili hangi tedbirleri alır?

Sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim-gerektiren genci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır.

10- Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kayıt olacakların, yaş sınır nedir?

Öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olması gerekir

II- Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına tasdikname ile kayıt olacaklarda yaş ile İlgili hangi şart aranır?

Tasdikname ile kaydolacaklarda sınıf tekrarı yapmış ve öğrenim hakkını kullanmamış sayılma süreleri değil öğrenim göreceği okulun azami bitirilme süresindeki yaş sınırını geçmemiş olma şartı aranır.

12- Ortaöğretime Öğrenci kaydı, hangi puan esas alınarak yapılır?

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) esas alınarak yapılır.

13- Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı çocuklarından kayıt İçin hangi belge istenir?

Emniyet makamlarınca verilmiş ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.

14- Türkiye'de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarında hangi şart aranır?

Öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir

15- Türkiye'deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş
temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt ve kabulleri hangi şart aranır?

Usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır,

16- T. C. vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma İzni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları için hangi şart aranır?

Bu kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları hiçbir şart aranmaksızın yapılır.

17- özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul müdürlüğünce hangi sürelerde velilerine bildirilir?

Devamsızlığın beş, on ve on beşinci günleri bitiminde velilerine bildirilir. veya kurum

18- öğrencinin devamsızlığı ile İlgili velisine yapılacak tebligat işlemi hangi yolla yapılır?

Normal posta ve bilişim araçları ile de yapılabilir. Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâli devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususi iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir.

19- Bir ders yılında özürsüz olarak kaç gün@devamsızlık yapan öğrenci başarısız sayılır?

Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

20- Devamsızlıktan başarısız sayılan öğrenciler için hangi işlem uygulanır?

Öğrenim hakkı bulunanlar; takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir, bulunmayanların ise okulla ilişikleri kesilir.

21- Evli olan Öğrenciler için hangi İşlem uygulanır?

Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri
kesilir.

22- Okul veya kurumlarda hangi kurullar bulunur?

Öğretmenler Kurulu, Sınıf veya şube öğretmenler kurulu, Zümre öğretmenler kurulu, Okul zümre başkanları kurulu, Okul öğrenci meclisi, Öğrenci disiplin ve onur kurulu, Bilim, danışma, sanat proje vb. diğer kurullar oluşturulur.

23- Öğretmenler Kurulu ne zaman toplanır?

Ders yılı başlamadan önce, İkinci dönem başında, ders yılı sonunda, okul veya kürüm müdürünün gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile
toplanır.

24- Öğretmenler Kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi ne kadar Önce ilgililere bildirilir?

Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililereyazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır.

25- Sınıf Öğretmenler kurulu kimlerden oluşur?

Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu
müdür yardımcısıdır.

26- Şube öğretmenler kurulu kimlerden oluşur?

Şube öğretmenler kurulu aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır.

27- Zümre öğretmenler kurulu kimlerden oluşur?

Okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı
için kendi aralarından birini başkan seçer.

28- Zümre öğretmenler kurulu ne zaman toplanır?

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanın

29- Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu kimlerden oluşur?

Müdürün başkanlığında müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı, rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden oluşur.

30- Nakil dışında tasdiknameyle ayrılan öğrenciler, kaç gün İçinde ayrıldıkları okullarına geri dönebilirler?

10 gün içinde ayrıldıkları okullarına geri dönebilirler. Ancak okullarından ayrıldıktan sonra geçirdikleri süre devamsızlıktan sayılır.

31- Nakil için tasdiknamesini alan öğrenci, ayrılış tarihinden itibaren kaç iş günü İçinde gideceği okula kaydını yaptırmak zorundadır?

Ayrılış tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gideceği okula kaydını yaptırmak zorundadır.

32- Doğum yapan öğretmenlere doğumuna ne kadar süre nöbet görevi verilmez?

Doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yil nöbet görevi verilmez,

33- Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında hangi işlem yapılır?

Derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

Yorumlar

Ben açık öğretim lisesi

Ben açık öğretim lisesi okuyorum 18yaşındayım örgün eğitime geçiş yapmak istiyorum hangi şartlar çerçevesinde geçiş yapabilirim yaşım örgün eğitime geçmeme sorun olurmu

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

LGS Sınavını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?:

Son yorumlar